Informovanie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“)

Správca osobných údajov

Spoločnosť Danfil Jewellery s. r. o., so sídlom Lomová 704, 46312 Liberec 25 (Vesec), lČ: 27277844, DIČ: CZ27277844, je od 20. 5. 2005 zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, spis. zn. C 22160, (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach..

Kontakt: osobniudaje@danfil.cz.

Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom je príslušná dotknutá osoba správcovi poskytla, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na plnenie zákonných povinností správcu.

Zdroje osobných údajov

 • priamo od dotknutých osôb (registrácia a nákupy cez e-shop, e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
 • distributér
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňujúce kontakt s dotknutou osobou (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • opisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany dotknutej osoby (spracovávanie fotografií, použitie osobných údajov na účely personálnych konaní a i.)

Kategórie dotknutých osôb

 • zákazník správcu (iba v prípade subjektov registrovaných na e-shope)
 • zamestnanec správcu
 • dopravca
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
 • uchádzač o zamestnanie

Kategórie príjemcov osobných údajov

 • veľkoobchodníci
 • finančné ústavy
 • verejné ústavy
 • spracovateľ
 • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

Účel spracovávania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • konanie o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
 • archívnictvo vedené na základe zákona o výberovom konaní na voľné pracovné miesta
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby

Spôsob spracovávania a ochrany osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovávanie je vykonávané v jeho prevádzkarňach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancovi správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovávaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovávanie osobných údajov. Na tento účel prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovávaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Doba spracovávania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch, ide o dobu nevyhnutne nutnú na zaistenie práv a povinností vyplývajúcich tak zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovávanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby,
 • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovávanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
 • spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

Práva dotknutých osôb

1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť dotknutej osoby dotknutú osobu o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovávania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

2) Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovávania, môže:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenia alebo vymazania osobných údajov.
 • Pokiaľ je žiadosť dotknutej osoby podľa odseku 1 uznaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite závadný stav.
 • Ak správca nevyhovie žiadosti dotknutej osoby podľa odseku 1, má dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na dozorný orgán, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa dotknutá osoba obrátila so svojím podnetom na dozorný orgán priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Naše certifikáty a platobné metódy

 • puncovniurad.cz
 • payu.cz
 • VISA
 • Master Card
 • hrdantwerp.com
 • igiworldwide.com
 • gia.edu
Copyright © 2020 Briliantove-sperky.sk | Publikováno systémem delame-weby.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.