Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť: Danfil Jewellery s.r.o.

So sídlom: Lomová 704, Liberec 23 (Vesec), 46312, Česká republika

Identifikačné číslo: 27277844

Zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese: https://www.briliantove-sperky.sk/


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Danfil Jewellery s.r.o., so sídlom Lomová 704, Liberec 23 (Vesec), 46312, Česká republika, identifikačné číslo: 27277844, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160, ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese https://www.briliantove-sperky.sk/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webového rozhrania obchodu“).

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku a v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku a slovenskom jazyku.

1.3 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovarua nákladov za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti do vtedy, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenské republiky.

2.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

· objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

· spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

· informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.9 Všetka prezentácia tovaru umiestená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

2.10 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenské republiky.

2.11 Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu briliantove-sperky.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

2.12 Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.13 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.


3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3. 1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s jeho dodaním podľa kúpnej zmluvy je možné uhradiť predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• v hotovosti v otváracej dobe v sídle predávajúceho na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 46312, Česká republika; 

• bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. CZ78 8040 0000 0022 9111 2473 (IBAN), OBKLCZ2X (BIC) - Oberbank AG – po pripísaní peňazí na účet predávajúceho začína bežať dodacia lehota, ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo objednávky a do správy pre príjemcu meno kupujúceho;

• bezhotovostne prostredníctvom online platobného systému (PayU, PayPal)


4. VÝMENA VEĽKOSTÍ

Pokiaľ nevyberiete správnu veľkosť, stačí zaslať šperk vrátane faktúry späť na našu adresu DANFIL JEWELLERY s.r.o. spolu s kópiou faktúry a požiadavkou, na akú veľkosť je potrebné prsteň upraviť. Prvú úpravu poskytujeme našim zákazníkom zadarmo, hradí sa iba poštovné vo výške 8,2,- €. Prsteň býva vrátený do 7 dní.


5. DOPRAVA

Všetok tovar bude expedovaný v súlade s expedičnou lehotou uvedenou v popise objednaného tovaru. V prípade, že z prevádzkových dôvodov nebude možné expedičnú lehotu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný telefonicky alebo e-mailom. Expedičná lehota začíná bežať v okamžiku objednania, u ostatných platieb je za začiatok expedičnej lehoty považovaný okamžik pripísania platby na účet predávajúceho.

Daňový doklad, prevezme kupujúci buď pri prevzatí tovaru na predajnom mieste predajcu, alebo v prepravnom obale tovaru v prípade zaslania zmluvným prepravcom.

Osobný odber - Osobne prevzatie tovaru je možné po predchádzajúcom dohovore e-mailom na info@briliantove-sperky.sk, alebo telefonicky na tel. čísle : +420 485 110 116. Tovar je k odberu na adrese:  

Danfil Jewellery s.r.o., 
Lomová 704, Liberec 23 (Vesec)
46312 Česká republika


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s "REKLAMAČNÝM PORIADKOM" internetového obchodu briliantove-sperky.sk a právnym poriadkom platným v ČR.

"Reklamačný poriadok" internetového obchodu briliantove-sperky.sk je neodlučiteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 53 ods. 7 občianskeho zákonníku právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku učiníte cez internet s osobným odberom. Toto právo sa nevzťahuje na tovar upravený podľa Vášho želania (skrátenie remienka, gravírovacie práce). Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade že vrátený tovar bude neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať pri reklamácii

1. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti. Zašlite výrobok na adresu Lomová 704, Liberec 23, 46312. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaceho papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

2. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.

3. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

4. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

5. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.

6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

7. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté iba riadne vyčistené.

8. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu je uvedená pri tovare v katalógu.

K vrátenému tovaru priložte sprievodný list s textom:

"Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu ...........(pokiaľ požadujete vrátenie čiastky na účet, uveďte prosím číslo účtu).Dátum a Váš podpis."

Peniaze budú kupujúcemu vrátené dohodnutým spôsobom v lehote do 30 dní po odstúpení od zmluvy.

Korešpondenčná adresa pre zaslanie tovaru pri odstúpení od zmluvy:

Danfil Jewellery s.r.o.
Lomová 704
Liberec 23 (Vesec)
46312
Česká republika


7. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

7.1 Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v dohodnutom termíne. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci faktúru.

7.2 Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácií sú dôverné.

7.3 Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

7.4 Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

7.5 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (záväzné objednávky), v prípade, že sa objednaný tovar stane nedostupným. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred a predávajúci odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

7.6 Spoločnosť Danfil Jewellery s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z ich alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenie činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť Danfil Jewellery s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona.


8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCÉHO

8.1 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

8.2 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S konečnou cenou je zákazník vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

8.3 Kupujúci má právo stornovať objednávku, alebo podľa § 53 ods. 7 občianskeho zákonníku právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru

8.4 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačne číslo, daňové identifikačne číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje tretím osobám za účelom iným, než je vybavenie objednávky.


10. ZASLELANIE OCBCHODNÝCH ZDELENÍ A UKLÁDANIE COOKIES

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné zrealizovať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

11.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedenú v katalógu internetového obchodu briliantove-sperky.sk, alebo v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

11.3 Účastníci sa jednoznačne v zmysle ustanovenia. §262, ods. 1 obchodného zákonníku dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami jednoznačne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením. § 409 a násl.

11.4 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.


Naše certifikáty a platobné metódy

  • puncovniurad.cz
  • payu.cz
  • VISA
  • Master Card
  • hrdantwerp.com
  • igiworldwide.com
  • gia.edu
Copyright © 2020 Briliantove-sperky.sk | Publikováno systémem delame-weby.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.