Informovanie o spracovanie osobných údajov

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 • Správca osobných údajov

  Společnost Danfil Jewellery s.r.o. se sídlem Lomová 704, 46312 Liberec 25 (Vesec), lČ: 27277844, DIČ: CZ27277844, je od 20. 5. 2005 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C 22160, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  Kontakt na zástupca spoločnosti: osobniudaje@danfil.cz.

 • Rozsah spracovanie osobných údajov

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 • Zdroje osobných údajov

  • priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-shop, e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky)
  • distribútor
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
 • Kategórie subjektů údajov

  • zákazník správcu (len od subjektov registrovaných na e-shope)
  • zamestnanec správcu
  • dopravcu
  • dodávateľ služby
  • Iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
  • uchádzač o zamestnanie
 • Kategórie príjemcov osobných údajov

  • veľkoobchodníci
  • finančné ústavy
  • verejné ústavy
  • spracovateľ
  • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 • Účel spracovania osobných údajov

  • účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
  • konanie o zmluvnom vzťahu
  • plnenie zmluvy
  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
  • archívnictvo vedené na základe zákona o výberovým konaní na voľné pracovné miesta
  • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 • Doba spracovania osobných údajov

  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 • Poučenie

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
  • spracovávanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
  • spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov
 • Práva dotknutých osôb

  1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účelu spracovania,
  • kategórie predmetných osobných údajov,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
  • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené,
  • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov

  V prípade žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese osobniudaje@danfil.cz.