• Úvod
 • Informování o zpracování osobních údajů

Informovanie o spracovanie osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").

 • Správca osobných údajov

  Spoločnosť Danfil Jewellery s. r. o., so sídlom Lomová 704, 46312 Liberec 25 (Vesec), lČ: 27277844, DIČ: CZ27277844, je od 20. 5. 2005 zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, spis. zn. C 22160, (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

  Kontakt na zástupca spoločnosti: osobniudaje@danfil.cz.

 • Rozsah spracovanie osobných údajov

  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

 • Zdroje osobných údajov

  • priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-shop, e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky)
  • distribútor
  • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam...)
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

  • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
  • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
  • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
  • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie a iné)
 • Kategórie subjektů údajov

  • zákazník správcu (len od subjektov registrovaných na e-shope)
  • zamestnanec správcu
  • dopravcu
  • dodávateľ služby
  • Iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
  • uchádzač o zamestnanie
 • Kategórie príjemcov osobných údajov

  • veľkoobchodníci
  • finančné ústavy
  • verejné ústavy
  • spracovateľ
  • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
  • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • Účel spracovania osobných údajov

  • účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
  • konanie o zmluvnom vzťahu
  • plnenie zmluvy
  • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
  • archívnictvo vedené na základe zákona o výberovým konaní na voľné pracovné miesta
  • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

  Spracovávanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovávanie je vykonávané v jeho prevádzkarňach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancovi správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovávaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovávanie osobných údajov. Na tento účel prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovávaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 • Doba spracovania osobných údajov

  V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch, ide o dobu nevyhnutne nutnú na zaistenie práv a povinností vyplývajúcich tak zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

 • Poučenie

  Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje

  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
  • spracovávanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  • spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
  • spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov
 • Práva dotknutých osôb

  1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť dotknutej osoby dotknutú osobu o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

  • účelu spracovania,
  • kategórie predmetných osobných údajov,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
  • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené,
  • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
  • ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

  2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • Požiadať správcu o vysvetlenie.
  • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
  • Pokiaľ je žiadosť dotknutej osoby podľa odseku 1 uznaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite závadný stav.
  • Ak správca nevyhovie žiadosti dotknutej osoby podľa odseku 1, má dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na dozorný orgán, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
  • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa dotknutá osoba obrátila so svojím podnetom na dozorný orgán priamo.
  • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 • Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov

  V prípade žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese osobniudaje@danfil.cz.