• Úvod
 • Reklamácie a vrátenie

Reklamácie a vrátenie

Akákoľvek reklamácia sa riadi podľa nižšie uvedeného reklamačného poriadku. Pre reklamáciu si vytlačte tento reklamačný formulár. V prípade dodatočných otázok píšte na náš email info@briliantove-sperky.sk alebo volajte na číslo +421 233 215 605.

 • Reklamačný poriadok spoločnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho DANFIL JEWELLERY s.r.o., Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, IČO: 272 77 844, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160 na adrese Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, a to osobne alebo zaslaním či doručením tovaru na túto adresu iným spôsobom. Pri preprave by mal byť tovar zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu, a mal by byť čistý a kompletný. Prípadné reklamácie budú riešené v súlade s "Reklamačným poriadkom" internetového obchodu briliantove-sperky.sk a právnymi predpismi platnými v Českej republike. "Reklamačný poriadok" internetového obchodu briliantove-sperky.sk je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
  • 1.2. Len čo kupujúci zistí vadu tovaru, je povinný bez zbytočného odkladu na ňu upozorniť predávajúceho a odovzdať mu tovar, alebo ho uskladniť podľa jeho pokynov, alebo s ním inak vhodne naložiť tak, aby bolo možné vadu preskúmať (reklamovať). Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar užívať.
  • 1.3. Kupujúci je povinný pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Kupujúci má právo požadovať dodanie nového tovaru bez vady alebo opravu tovaru. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:
   • predávajúci odmietol závadu odstrániť,
   • závada sa prejavuje opakovane,
   • chyba je podstatným porušením zmluvy, alebo
   • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
  • 1.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
  • 1.5. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie plynie odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • 1.6. Po uplynutí lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
  • 1.7. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  • 1.8. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar predať na náklady kupujúceho. O tomto postupe je predávajúci povinný kupujúceho vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
  • Tento postup podávania sťažností nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2023.
 • Spoločnosť DANFIL JEWELLERY s.r.o. so sídlom:
  Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12
  IČO: 272 77 844
  zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese briliantove-sperky.sk.